Trefwoordenlijst

Onze trefwoorden

Silke Bauwens:

 • Delictrecidive: Herhaling (recidive) van een strafbaar feit (delict).
 • Gesloten justitiële instellingen: Gesloten instellingen voor minderjarigen.
 • Jeugdcriminaliteit: een verzamelnaam voor strafbaar gedrag van minderjarigen.
 • Jeugddelinquentie (Of ‘Juvenile Delinquency’): een overkoepelend begrip voor verschillende strafbare gedragingen – er wordt gesproken over als misdrijf omschreven feiten – gepleegd door jongeren tot 18 jaar.
 • Jeugdrecht: op rechtsregels berustende maatregelen van jeugdzorg.
 • Misdaad: een strafbaar feit waarvoor een rechter gevangenisstraf kan opleggen.
 • MOF (Als misdrijf omschreven feit): Deze term verwijst naar feiten of handelingen die, met het klassieke strafrecht als referentiepunt, als misdrijf worden beschouwd. Maar gezien minderjarigen – volgens de wet op de jeugdbescherming – geen misdrijf kunnen plegen, wordt deze term gehanteerd.
 • Overtreding: een relatief licht strafbaar feit.
 • Recidivecijfers: Cijfers die aangeven in welke mate mensen na een veroordeling in herhaling vallen.
 • Vergrijp: overtreding van de regels of de wet.

Siebe Varasse:

 • Arminianen : de remonstranten zijn een afsplitsing van de Gereformeerde Kerk, ontstaan in het begin van de 17e eeuw.
 • Apostasie : geloofsverzaking.
 • Chiliastische : aanduiding voor het geloof dat er voor of na de wederkomst van Christus een duizendjarig vrederijk en/of een paradijs op aarde zal worden gevestigd.
 • Gebagatelliseerd (bagatelliseren) : praten over (een serieus onderwerp) alsof het onbelangrijk is.
 • Gomaristen : de contraremonstranten, ook wel Preciezen of Gomaristen genoemd, vormden een calvinistische stroming die hun naam ontleenden aan hun verzet tegen de remonstranten of 'Arminianen'. De contraremonstranten hadden als voorman de Leidse theoloog Franciscus Gomarus.
 • Precaire : onzeker, twijfelachtig.
 • Preoccupaties : het steeds maar aan iets of iemand denken.
 • Scheldkanonnades : stortvloed van scheldwoorden.
 • State of denial : naam van een film en een boek.

Florien Vanhoutte:

 • Externaliserend probleemgedrag: probleemgedrag waarbij men kijkt naar wat buiten de persoon als oorzaak kan zijn.
 • Internaliserend probleemgedrag: probleemgedrag waarbij men kijkt naar de oorzaken binnen de persoon.
 • Invloed: een rotte appel in de mand maakt de rest tot schand
 • Longitudinale sociale- netwerkanalyse: analyses van structuren en relaties tussen individuen, organisaties of maatschappijen. Dit maakt het mogelijk om een goed antwoord te geven op de vraag in hoeverre jongeren elkaar beïnvloeden.
 • Pesten: een vorm van agressie waarbij door één of meer personen aan een ander schade wordt toegebracht. Dit gebeurd bewust en stelselmatig. De macht is onverdeeld en het slachtoffer kan zich meestal niet verdedigen.
 • Selectie: soort zoekt soort

Amber Delmeiren:

1.1.1: Synoniem jongeren

 • Jeugd
 • Jongelui

Gevonden: google ‘intikken’ synoniemen jongeren

 • Adolescenten
 • Jongens en meisjes

Gevonden: google ‘intikken’ synoniemen klikken op Synoniemen op mijnwoordenboek (Nederlands) en jongeren invullen.

1.1.2: Vertalingen synoniemen jongeren

 • Young people (jongeren)
 • Youth (jeugd)

Gevonden: google vertalen

 • Young (jongelui)

Gevonden: google vertalen.nu

1.1.3: Synoniem misdrijven

 • Misdoen
 • Zondigen

Gevonden: google ‘intikken’ synoniem misdrijven
zoekterm=misdrijven

 • Ernstig strafbaar feit
 • Geweldsmisdrijf
 • Zedenmisdrijf

Gevonden: google ‘intikken’ van dale klikken op van dale: home

 • Kwaad doen

Gevonden: google ‘intikken’ synoniemen klikken op Synoniemen op mijnwoordenboek (Nederlands) en misdrijf invullen.

1.1.4: Vertaling synoniemen misdrijven

 • Crime (misdrijf)
 • Sin (zondigen)
 • Serious criminal offense (ernstig strafbaar feit)
 • Violence crime (geweldsmisdrijf)
 • Criminal offense (zedenmisdrijf)
 • Do harm (kwaad doen)

Gevonden: google vertalen

1.1.5: Voorbeelden van probleemgedrag

 • Agressie
 • ODD (OPPOSITIONAL DEFIANT DISORDER/ oppositioneel- opstandige stoornis)
 • McDD= Multiple complex Developmental-Disorder.
 • Pesten
 • Antisociale jongeren
 • ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder)
 • CD (Conduct disorder)

1.1.6: Definities:
MOF = misdrijf omschreven feit.
Volgens de Belgische wetgeving kan een minderjarige geen feitelijke misdaad plegen. Indien minderjarigen echter een in de strafwet als misdrijf omschreven feit plegen, kan de jeugdrechter een aantal specifieke maatregelen nemen. Deze worden opgelegd en zijn ter vervanging van de straf die de rechter aan een meerderjarige zou opleggen.
Gevonden: google ‘intikken’ misdaad omschreven feit klikken op Bijzondere jeugdzorg-

Probleemgedrag = Gedrag dat structureel storend en ongewenst is, voor anderen of voor de persoon zelf.
Gevonden: google ‘intikken’ probleemgedrag synoniemen klikken op Betekenis

Sarah Dezuttere:

 • Top X aanpak : een lik-op-stuk aanpak ontwikkeld waarbij jonge daders zo snel mogelijk worden gestraft en vervolgens wordt gekeken hoe zij weer op het rechte pad kunnen worden gebracht.
 • LVB-problematiek : Licht Verstandelijke Beperkingen en soms bijkomende problematieken.
 • Risicotaxatie : het inschatten van de grootte van het risico dat een patiënt in de toekomst (opnieuw) gewelddadig gedrag gaat vertonen van bepaalde aard en omvang.
 • MST : de afkorting van Multi Systeem Therapie. MST is een intensieve behandeling voor jongeren die zich erg moeilijk gedragen. We gaan op zoek naar de oorzaak van dat gedrag. Deze ligt niet enkel bij de jongere: meestal moeten er ook dingen veranderen in de omgeving van de jongere. MST wil ervoor zorgen dat de jongere thuis kan blijven wonen.
 • Reclasseringstoezicht : werkt met mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen en een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan verdacht worden. Het doel van de reclassering is kort en goed: het verminderen van recidive (herhaling van delictgedrag) en een bijdrage leveren aan een veiliger samenleving. De reclassering doet dat door een goed inschatting te maken van de recidivekans en de risico's en met een plan van aanpak te komen die op de individuele delinquent is toegespitst. Maatwerk dus.

Lara Vandoorne:
Geweldsdelicten = Een delict dat gepaard gaat met geweld
Vermogensdelict = Een delict waarbij geld wordt gestolen of geld mee te verdienen valt
Definitie jongeren = Leeftijdsgroep van 12 - 20 jaar.
Definitie misdrijf = Ernstige slechte daad die strafbaar is.
Definitie probleemgedrag = Gedrag dat structureel storend en ongewenst is, voor anderen of voor de persoon zelf.
Zelfrapportageonderzoek = Een vragenlijst waarbij een grote groep van jongens en meisjes gevraagd een anonieme vragenlijst in te vullen waarop ze kunnen aangeven of ze het afgelopen jaar een delict hebben gepleegd.
Antisociaal gedrag = Gedrag waarbij men voortdurend regels en normen gaat overschrijden

Willemien Seynaeve:
• Antisociaal gedrag: regel overtredend en grensoverschrijdend gedrag dat niet wordt geaccepteerd door gezin, school of de bredere maatschappelijke context
• Clusters: opeenhoping, groep
• Delicten: strafbaar feit, zowel overtreding als misdrijf
• Gemêleerd: samengesteld uit onderling verschillende onderdelen
• Hardekernjongeren: jongere die deel uitmaakt van de harde kern, bv. van een groep relschoppers e.d
• Interventie: ingrijpen, m.n. van een staat in de aangelegenheden van een andere staat= inmenging, tussenkomst
• Normenverlies: het verlies van normen
• POS: problematische opvoedingssituatie
• Risicojongeren: jongere die behoort tot een risicogroep, bv. die een verhoogd risico heeft om een besmettelijke ziekte op te lopen of met justitie in aanraking te komen
• Straatjeugd: jeugd die vaak samen komen op de straat
• Vandalisme: zinloze, grove vernielzucht, het baldadig vernielen van publiek eigendom, auto’s, winkelvensters enz.

Celine Persyn:

 • Angststoornis: Een psychische aandoening die zich kenmerkt door de aanwezigheid van een pathologische angst
 • De-escalatie: Vroegtijdig signalen van opbouwende spanning bij jezelf of je cliënt herkennen en hierop reageren. Die reactie is gericht op het wegnemen van de spanning
 • Diagnose: Een vaststelling op grond van verschijnselen
 • Geweldloos verzet: Het streven naar een innerlijke verandering bij hun kind, een aanpassing aan de situatie en geweldloze dwang
 • Interventie: Een tussenkomst door personen of instanties
 • Nieuwe autoriteit: Een nieuwe vorm van gezag die ouders en opvoeders in staat stelt om effectief om te gaan met agressief of zelfdestructief gedrag van hun kinderen
 • Stemmingsstoornis Een verzamelnaam voor psychische aandoeningen waarbij de gemoedsstemming of emotie van de patiënt ziekelijk is verstoord of niet past bij de situatie waarin de patiënt verkeert