Maatschappelijke Context

Juridische en maatschappelijke context

Silke Bauwens:

Juridische documenten:
 1. Wet tot wijziging van artikel 119 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 57bis van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (31 juli 2009). Belgisch Staatsblad, 54562.
 2. Protocol Aanhangsel bij het protocol gesloten tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over de organisatie van een zorgtraject voor jongeren met een psychiatrische problematiek die vallen onder de toepassing van artikel 36, 4° en artikel 52 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, als onderdeel van een globaal zorgprogramma voor kinderen en jongeren (8 december 2008). Belgisch Staatsblad, 2652.
 3. Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd « De Grubbe » in Everberg (6 maart 2007). Belgisch Staatsblad, 16768.
 4. Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de organisatie en de financiering van het herstelrechtelijk aanbod bedoeld in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (25 mei 2007). Belgisch Staatsblad, 35978.
Maatschappelijke context:
 1. Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie: Belgische federale dienst die zich bezighoudt met de rechtsorde in alle stadia. Het FOD Justitie houdt zich bezig met onder andere veiligheid en preventie. Hieronder valt ook de (jeugd)criminaliteit.
 2. Dienst voor Strafrechtelijk Beleid (DSB): een beleidsondersteunende en beleidscoördinerende dienst die politiek verantwoordelijk is voor het strafrechtelijk beleid in België.
 3. Koen Geens (CD&V): minister van Justitie.

Siebe Varasse:

Juridische documenten:
 • Betreffende het verhandelen van verdovende middelen. De weet heeft de bedoeling: De productie, het bezit en de verkoop van illegale drugs te bestraffen en Het verhandelen te bestrijden. (1921/02/24) Belgisch staatsblad
 • Protocol tussen de minister van Justitie en de Vlaamse minister van Welzijn betreffende kindermishandeling. (2010/03/30). Codex Vlaanderen
 • Protocol Protocolakkoord betreffende het huishoudelijk reglement Algemene Cel Drugsbeleid. (2010/01/25). Codex Vlaanderen
Maatschappelijke context:
 • Bemiddelingscommissie voor Bijzondere Jeugdbijstand : De scheiding tussen vrijwillige en gedwongen hulpverlening wordt mogelijk gemaakt door voorrang te geven aan de vrijwillige hulpverlening. Wanneer deze niet mogelijk blijkt zal de Bemiddelingscommissie (per arrondissement) bepalen of een gerechtelijke tussenkomst gerechtvaardigd is. Verzoening blijft hier op de eerste plaats.
 • Comité voor bijzondere jeugdzorg : bevoegd om hulpverlening te organiseren voor minderjarigen en hun ouders in problematische opvoedingssituaties.
 • Jeugdrechtbank : bevoegd voor als misdrijf omschreven feiten, is bevoegd voor problematische opvoedingssituaties op vordering van het openbaar ministerie en kan maatregelen ten aanzien van de ouders treffen. De sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrechtbank vervult in geval van problematische opvoedingssituaties dezelfde taken als de sociale dienst van het Comité. Daarnaast komt deze sociale dienst ook tussen in situaties van jongeren die een als misdrijf omschreven feit pleegden en in burger rechterlijke zaken.
 • Voorzieningen in de bijzondere jeugdbijstand: Dit zijn de erkende voorzieningen, de gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdbijstand en de voorzieningen gelijkgesteld met erkende voorzieningen.

Florien Vanhoutte:

Juridische documenten:
 • Art 29: Wet op ouderstage aan persoon die ouderlijk gezag uitoefent. Codex Vlaanderen.
 • Art 45. Wet op schriftelijk informeren van procureur bij misdrijf omschreven feit. Codex vlaanderen
 • Art 84. Wet op veroordeling van persoon die minderjarige onder zijn bewaring heeft. Codex Vlaanderen.
Maatschappelijke context:
 • Koen geens ( CD&V): minister van justitie
 • oudergroep kompas afdeling ambulante drugzorg: praatgroep voor ouders van kinderen die in het drugmilieu vertoeven.
 • Jeugdrechtbank : bevoegd voor als misdrijf omschreven feiten, is bevoegd voor problematische opvoedingssituaties op vordering van het openbaar ministerie en kan maatregelen ten aanzien van de ouders treffen. De sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrechtbank vervult in geval van problematische opvoedingssituaties dezelfde taken als de sociale dienst van het Comité. Daarnaast komt deze sociale dienst ook tussen in situaties van jongeren die een als misdrijf omschreven feit pleegden en in burger rechterlijke zaken.

Amber Delmeiren:

Juridische documenten:

Uit het Belgische staatsblad
23 MEI 2017. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten klinische genetica. Publicatie : 2017-05-31 (Ed. 1)

21 APRIL 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kinderbegeleider baby's en peuters
Publicatie : 2017-07-19 (Ed. 1)

14 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft, van artikel 36 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
Publicatie : 2017-02-27 (Ed. 1)

Maatschappelijke context:

Hilde Crevits is de Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs.
Hilde Crevits is bevoegd voor:
het beleidsdomein onderwijs en vorming.

Ik vind dat ze zeker bij het thema past vooral onder het beleidsdomein onderwijs. Ze moet er rekening mee houden dat niet alle kindjes een normale ontwikkelings psychologie hebben en waardoor er ook speciale scholen moeten zijn voor de kinderen die mentaal gevoeliger zijn voor bepaalde zaken dan andere ‘normale’ kinderen. Ik vind wel dat ze er rekening mee houd, ze laat de kinderen met extra aandacht niet links liggen.


Sarah Dezuttere:

Juridische documenten:
 • Belgisch Staatsblad (2015). Besluit van de administrateur-generaal tot erkenning en wijziging van de erkenning van organisaties voor bijzondere jeugdzorg.
 • Belgisch Staatsblad (2015). Ministerieel besluit betreffende de hulpcoördinatie in de integrale jeugdhulp.
Maatschappelijke context:
 • Federale overheidsdienst / Justitie : Het jeugdbeschermingsrecht doelt op de opvoeding, verantwoordelijkheidszin, resocialisatie alsook de bescherming van de maatschappij. Naar aanleiding van de Zesde staatshervorming zijn de gemeenschappen bevoegd voor het grootste deel van deze materie.

Lara Vandoorne:

Juridische documenten:

1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen (B.S.17/11/2015)
2. Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie voor testing van het zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen (B.S.12/10/2015)
3. Ministerieel besluit betreffende de hulpcoördinatie in de integrale jeugdhulp (B.S.25/03/2015)
4. Besluit van de administrateur-generaal tot erkenning en wijziging van de erkenning van organisaties voor bijzondere jeugdzorg (B.S.12/02/2015)
5. Decreet tot wijziging van sectorale decreten naar aanleiding van de integratie van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie in het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (B.S.17/07/2015)

Maatschappelijke context:

1. Koen Geens (CD&V): Minister van justitie
2. Jeugdinstellingen: Justitiële Jeugdinrichtingen zijn gesloten of besloten instellingen voor minderjarigen. In deze inrichtingen verblijven jongeren, die worden opgevoed en behandeld op basis van justitiële maatregelen
3. De bijzondere jeugdbijstand: regelt in Vlaanderen die aangelegenheden van de jeugdbescherming in België, waarvoor de bevoegdheid in 1980 door de Bijzondere Wet tot Hervorming der Instellingen, werd toevertrouwd aan de Vlaamse Gemeenschap


Willemien Seynaeve:

Juridische documenten:

- Welzijn, volksgezondheid en gezin
(Vandeurzen, 2017)
- Verdrag inzake de rechten van het kind
(Verdrag inzake de rechten van het kind, 1989)
- Omzendbrief leerplicht
(Leerplicht , 1983)
- Omzendbrief jeugdbescherming
(Justitie, 2006)
- Wet op de jeugdzorg/ integrale jeugdzorg
(Justitie, Decreet betreffende de integrale jeugdhulp, 2013)

Justitie. (2006, 09 29). Ministeriële omzendbrief nr. 1/2006 betreffende de wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. België.

Justitie. (2013, Juli 12). Decreet betreffende de integrale jeugdhulp.

justitie, M. v. (sd). Programma aanpak jeugdcriminaliteit. 1 - 124.

Leerplicht . (1983, Juni 29).

Vandeurzen, J. (2017, December 19). VLAAMSE OVERHEID. Welzijn, volksgezondheid en gezin . West - Vlaanderen, België.

Verdrag inzake de rechten van het kind. (1989, November 20). 1 - 19. Verenigde Naties.

Maatschappelijke context:

 Jo Vandeurzen
Jo Vandeurzen is minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Voor dit beleidsdomein werken zo’n 4.800 mensen. Zij zetten zich elke dag in om het welzijn en de gezondheid van de bevolking in Vlaanderen en Brussel te verbeteren. Ze bereiden het beleid van de minister voor en voeren het uit. Het beleidsdomein bestaat uit een departement en zeven agentschappen. Zij kennen bv. subsidies toe en verstrekken advies aan de bevolking. Het departement en drie van deze agentschappen (Jongerenwelzijn, het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en Zorginspectie) vormen samen het Vlaamse Ministerie. De minister is de eindverantwoordelijke. Hij wordt bijgestaan door een beleidsraad (leidende ambtenaren), een strategische adviesraad (vertegenwoordigers van het middenveld en onafhankelijke deskundigen) en kabinetsmedewerkers.


Celine Persyn:

Juridische documenten:
 • Art 29: Wet op ouderstage aan persoon die ouderlijk gezag uitoefent. Codex Vlaanderen.
 • Art 84. Wet op veroordeling van persoon die minderjarige onder zijn bewaring heeft. Codex Vlaanderen.
 • Art 45. Wet op schriftelijk informeren van procureur bij misdrijf omschreven feit. Codex vlaanderen
Maatschappelijke context:

Het onderwerp jongeren en misdrijven (jeugdrecht) valt deels onder gewestelijk en federaal beleid. Er is een agentschap Jongerenwelzijn. De verantwoordelijke minister is Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De politieke partij PvdA heeft een duidelijk standpunt omtrent de jeugdzorg van vandaag. Ze willen ouders het recht geven op een familiegroepsplan, zodat ze zelf samen met hun familie en directe omgeving de regie houden over de hulpverlening van hun kind. Ze willen ook zorgen voor een soepele overgang tussen jeugdzorg wanneer het kind 18 jaar geworden is en de jeugdzorg wegvalt omdat die dan meerderjarig is.